Zkouška 2011/2012

Zkouška je domluvena na konec zkouškového a vypsána v SISu. Zkouška bude ústní písemná1), bude obsahovat několik příkladů z teorie.

Probraná látka:

 • netypovaný λ-kalkulus, normální formy (NF, HNF, WHNF), β a η redukce/expanze,
 • systém přirozená dedukce pro intuicionistickou logiku,
 • typované λ-kalkuly, systém F,
 • Hindley-Milnerův typový systém a algoritmus pro odvození nejobecnějšího typu,
 • ad-hoc polyporfismus (typové třídy),
 • algebraické datové typy,
 • rekurzivní datové typy, nejmenší (μ) a největší (ν) pevný bod,
 • stručný úvod do teorie kategorií z pohledu FP, Kleisliho kategorie.

Hodnocení a výpočet známky

Práce v průběhu semestru a zkouška se hodnotí body. Maximální počet bodů je 100. Výsledná známka bude vypočtena následovně:

 • ≥ 90 bodů - výborně
 • ≥ 75 bodů - chvalitebně
 • ≥ 60 bodů - dobře

Úlohy v průběhu semestru

Na přednáškách budou zadávány úlohy. Pokud zapomenu, připomeňte se! Každá úloha bude mít určité bodové ohodnocení. Dohromady ohodnocení všech úloh bude 50 bodů.

Všechny úlohy musí být odevzdány do konce semestru.

Bonusy

Pokud úloha bude odevzdána (ať už osobně v před/po přednášce nebo mailem, podle povahy úlohy) do týdne od zadání, bude za ní udělen dvojnásobný počet bodů. Pokud úloha bude odevzdána do mezi jedním a dvěma týdny od zadání, bude za ní udělen 1.5 násobek bodů.

Zkouška

Jestliže za úlohy bude uděleno N bodů, váha zkoušky bude max(75, 100-N) bodů.

Bodové ohodnocení úloh

Po delších úvahách o tom, jak hodnotit obtížnost jednotlivých úloh, jsem dospěl k závěru, že nejlepší bude nechat zhodnocení na samotných posluchačích.

Tabulka výsledků bude průběžně aktualizována na webu na stránce výsledky.

Jelikož jde o experiment, jsem otevřený návrhům na změnu, zlepšení, či poukázání na nějaký aspekt způsobující nespravedlnost systému. Zároveň si vyhrazuji právo výsledné hodnocení upravit, zejména pokud bude systém někým zneužit nebo bude vůči někomu nespravedlivý.

Návrh 1

Součástí odevzdané úlohy bude subjektivní hodnocení obtížnosti úlohy posluchačem, které by mělo lineárně odpovídat vynaloženému úsilí - například čas strávený s úlohou. Výpočet: Buď vik ohodnocení úlohy i posluchačem k. Normalizovaná poměrná obtížnost úloh i a j se vypočte jako geometrický průměr čísel vik/vjk, pro všechny posluchače k, kteří úlohu vyřešili. Tato čísla tvoří matici, a její vlastní vektor odpovídající největšímu vlastnímu číslu bude výsledné poměrné ohodnocení jednotlivých úloh. Nevýhoda: Pokud danou úlohu vyřeší pouze jeden posluchač, a přiřadí jí extrémní obtížnost, může zredukovat ohodnocení ostatních úloh téměř na 0.

Návrh 2

Poměrná obtížnost úlohy bude určována automaticky počtem posluchačů, kteří ji vyřešili. Poměrná obtížnost, kterou vyřeší n > 0 z N posluchačů je 4^(1-n/N) (nebo jiná podobná vhodná funkce).

1) Přemýšlel jsem o formě zkoušky, a písemná zkouška se mi zdá spravedlivější.
Poslední úprava: 2012/02/12 14:17